OKKA-säätiön strategia 2014-2018

Säätiön arvot

 • Avoimuus
  - toiminnan läpinäkyvyys
 • Rohkeus
  - uudet ja erilaiset avaukset
 • Riippumattomuus
  - yleishyödyllinen yhteisö
 • Vastuullisuus
  - toiminta ja talous tasapainossa

Säätiön tarkoitus ja tehtävät

Säätiö on osa kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta sektoria. Säätiö kantaa vastuuta yleishyödyllisestä toiminnasta, ja se voi reagoida nopeasti kasvatuksen ja koulutuksen kentälle ilmaantuviin tarpeisiin tai uusiin ilmiöihin. Säätiö on oppimisen edistäjä ja opettajan tukija.

Säätiö toimii opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi, alan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi sekä taidekasvatuksen tukemiseksi. Säätiö edistää ja tukee

 • toimialaansa liittyvää arvokeskustelua;
 • opettajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä;
 • opettajien ja oppimisyhteisöjen yhteistoimintaa, työelämäyhteyksiä sekä kansainvälistymistä;
 • opettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta,
 • toimialaansa liittyvää tutkimusta, koulutusta palvelevaa työelämätutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä
 • kestävän kehityksen osaamista ja kehitystyötä.

Säätiö palvelee opettajia, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen parissa. 

Visio 2018

Kansallisesti merkittävä, kansainvälisesti verkostoitunut oppimisen edistäjä ja opettajan tukija.

Toimintaympäristö

Säätiö toimii keskeisissä toimialansa verkostoissa ja tekee yhteistyötä oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän, viranomaistahojen, rahoittajien, yhdistysten, säätiöiden ja kulttuuri-instituutioiden kanssa. Toimintamuotojen sisällöissä on eroavuuksia eri vuosina, ottaen huomioon toimialan ajankohtaiset kysymykset, yhteistyökumppaneiden tarpeet ja säätiön resurssit.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ennakoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja muutoksiin varaudutaan toimintoja säätelemällä. Toiminnan kannalta keskeiset riskitekijät pyritään tunnistamaan ja arvioimaan niiden merkittävyys. Keskeinen muutos on uudistuva säätiölaki (voimaan 1.1.2015), joka mahdollistaa säätiöiden tehokkaan, ennakoivan ja joustavan toiminnan. Sääntely yhdenmukaistuu muun yhteisölainsäädännön kanssa. 

Toiminnan strategiset painopistealueet

1. Opetus- ja kasvatustyön arvostettu tukija
Vuosittain jaettavien apurahojen kokonaissumma ja apurahasaajien joukko on merkittävä. Rahoitettavien hankkeiden hyödyt ovat selkeästi nähtävissä ja säätiö on kasvattanut rooliaan apurahoja jakavien säätiöiden joukossa. Apurahoja jaetaan ja suunnataan toimintoihin, joilla vaikutetaan opetus- ja kasvatustyön kehittämiseen ja opettajan työn edistämiseen. Koulutustilaisuudet, tapahtumat ja kehittämisprojektit ovat ajankohtaisia, tarpeeseen suunniteltuja tilaisuuksia yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. Kumppanuudet voimavarana
Säätiö on haluttu ja arvostettu kumppani sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kumppaniverkosto on laajentunut uusiin yhteistyötahoihin, jotka myös osallistuvat säätiön toiminnan rahoittamiseen. Uusia kumppanuuksia tavoitellaan toiminnan kehittämisen ja laajentamisen näkökulmasta.

3. Terve talous toiminnan perustana
Säätiön toiminta on suunnitelmallista, kustannustehokasta ja taloudellisesti kannattavaa, toiminnan tavoitteen ollessa hyödyn tuottaminen edunsaajille – opetus- ja kasvatustyön ammattilaisille, opettajille. Rahoituspohjan muodostavat sijoitustoiminnan tuotot, asuntojen vuokratuotot, saadut avustukset ja lahjoitukset sekä projekti- ja hanketoiminta. Pääomaa kasvatetaan taustayhteisöjen tuella ja nimikkorahastoja perustetaan kasvavassa määrin.    

4. Asiantuntijuudesta ”liiketoimintaa”
Uudistettu säätiölaki sallii suunnitelmallisen liiketoiminnan harjoittamisen. Kansallisen kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmän osia on tuotteistettu kansainvälisille markkinoille.

Strategiaa täydentää toimenpideohjelma, eli vuosittain hallituksen hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma.