Säännöt

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön hallitus on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessa 7.11.2011.

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö ja ruotsiksi Stiftelsen för undervisning, fostran och utbildning - OKKA-stiftelsen. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoitus on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi sekä taidekasvatuksen tukemiseksi.

Säätiö edistää ja tukee

 1. opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää arvokeskustelua;
 2. opettajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä;
 3. opettajien ja oppimisyhteisöjen yhteistoimintaa, työelämäyhteyksiä sekä kansainvälistymistä;
 4. opettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta,
 5. opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, koulutusta palvelevaa työelämätutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä
 6. kestävän kehityksen osaamista ja kehitystyötä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

 1. tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä opettajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä;
 2. edistää arvokeskustelua opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäämiseksi;
 3. harjoittaa suunnitelmallista julkaisutoimintaa;
 4. järjestää opintopäiviä ja -matkoja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä kokouksia, koulutusta ja koulutustilaisuuksia,
 5. on mukana alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja kehittämistoiminnassa sekä
 6. tukee kestävän kehityksen kehitystyötä koulutuksen, konsultoinnin ja ohjauksen keinoin ja myöntää oppilaitoksille kestävän kehityksen sertifikaatteja.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiön omaisuuden muodostavat Ammattikasvatussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön sulautumissopimuksessa luetteloitu omaisuus ja säätiölle vastaisuudessa kertyvät varat. Peruspääoma on 151 300 € (900.000 mk), joka on säilytettävä vähentämättömänä ja koskemattomana. Hallitus voi käyttää säätiön muita varoja säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, ellei varoja säätiölle luovutettaessa ole toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä suorittaa luvan saatuaan keräyksiä ja se voi kartuttaa omaisuuttaan muullakin säätiölain sallimalla tavalla.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n puheenjohtaja ja hänen lisäkseen viisi jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksella tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden pedagogisen osaamisen lisäksi taloudellis-hallinnollista asiantuntemusta.

Hallitus valitsee säätiölle säätiönjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan. Hallitus voi nimetä toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan määrättyjä asioita.

6 § Hallituksen jäsenten nimeäminen

Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Uutta toimikautta edeltävässä kevätkokouksessa säätiön hallitus pyytää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitusta käynnistämään ehdokasasettelun taustayhteisöissään. Nämä ovat OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry jäsenyhdistyksineen ja Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitus nimeää asetetuista ehdokkaista säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä (kaksi jäsentä OAJ-YSI:stä, kaksi jäsentä OAO:sta ja yksi jäsen LTOL:sta) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet uutta toimikautta edeltävään syyskokoukseen mennessä. Toimikausi alkaa nimittämistä seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy toisen kalenterivuoden lopussa.

Jos hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänet hallitukseen ehdolle asettanut yhteisö suorittaa uuden ehdokasasettelun, jonka pohjalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitus nimeää ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi eronneen tilalle hallituksen toimikauden loppuun asti.

7 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai säätiönjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä kokouksessa. Kutsut kokouksiin toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen kunkin vuoden toukokuussa. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallituksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Syyskokouksessa päätetään säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle, määrätään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot sekä päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan varmentaa allekirjoituksellaan kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa läsnä ollut hallituksen jäsen sekä kokouksen sihteeri.

Hallituksen jäsenille suoritetaan kokouksista ja edustuksista kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvaukset ja heille korvataan kokouksista tai edustuksista mahdollisesti aiheutuvat ansionmenetykset säätiön hallituksen vahvistaman taloussäännön mukaisesti.

8 § Säätiönjohtaja

Säätiöllä on hallituksen ottama säätiönjohtaja, joka muun muassa:

 1. hoitaa säätiön hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 2. vastaa yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä säätiön kehittämistoiminnasta,
 3. valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
 4. huolehtii säätiön taloudesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä
 5. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

9 § Nimenkirjoitus

Säätiön nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä säätiönjohtajan kanssa.

10 § Tilikausi, tilintarkastajat ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiöllä on yksi hyväksytty tilintarkastusyhteisö, jonka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry nimeää vuosittain.

Hallituksen allekirjoittamana tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pöytäkirjat edelliseltä kalenterivuodelta on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, joka tilintarkastuksen suoritettuaan antaa kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on viipymättä kokoonnuttava päättämään toimenpiteistä.

Oikeaksi todistetut jäljennökset säätiön tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelyistä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä pöytäkirjanotteet edellä mainittuja asioita käsitelleistä hallituksen kokouksista on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä patentti- ja rekisterihallitukselle. Edellä mainitut asiakirjat tase-erittelyjä lukuun ottamatta toimitetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n nimeämien hallituksen jäsenten taustayhteisöille.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Hallitus voi muuttaa säätiön sääntöjä, mikäli sääntömuutoksesta on mainittu hallituksen kokouskutsussa ja muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme hallituksen jäsentä. Sääntöjen muutokselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

12 § Säätiön lakkauttaminen

Hallituksen on tehtävä päätös säätiön lakkauttamisesta samoin kuin edellä sääntöjen muuttamisesta on määrätty.

Jos säätiö lakkautetaan, siirretään sen omaisuus Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:lle säätiön tarkoitusten mukaiseen toimintaan siten kuin säätiön hallitus lakkauttamisen yhteydessä tarkemmin päättää.