Projektit

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän rakentaminen

OKKA-säätiö on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen hankkeeseen, jossa rakennetaan ammatillisten oppilaitosten käyttöön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin kriteereihin pohjautuva web-arviointijärjestelmä. Järjestelmää voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset.

Järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaitoksia kestävän kehityksen kytkemisessä osaksi toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä tarkoitukseen räätälöityjen käyttäjäystävällisten laadunhallinnan työkalujen avulla. Työkalut ovat helposti yhdistettävissä oppilaitosten laatujärjestelmiin ja laatutyön käytäntöihin.

Järjestelmä kattaa arviointi- ja suunnittelutyökalut johtamisen, opetuksen, oppilaitoksen tukitoimintojen ja toimintakulttuurin arviointiin ja kehittämiseen. Opetuksen työkalut tukevat kestävän kehityksen sisällyttämistä ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen toteutukseen. Hankkeessa keskitytään omana kokonaisuutenaan kestävän kehityksen taitojen työssäoppimisen kehittämiseen.

Järjestelmän avulla voidaan myös toteuttaa tehokkaasti itsearviointi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten. Järjestelmään sisältyvä kestävän kehityksen indikaattoripankki tarjoaa oppilaitoksille välineen oman toiminnan kehityksen seurantaan ja mahdollistaa kansallisen vertailuaineiston kokoamiseen.

Vuosien 2013-2014 aikana toteutettavaa hanketta koordinoi OKKA-säätiö ja sen kumppaneita ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/
koulutuskuntayhtymä sekä Osuuskunta Eco-One.

Lisätietoja hankkeesta:
OKKA-säätiö, suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
erkka.laininen(at)okka-saatio.com, puh. 050 3729 195

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushanke

Svenska kulturfonden on myöntänyt OKKA-säätiölle 90 000 euron rahoituksen suomenkielisten ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeelle vuosille 2012 - 2014. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjaukseen uusia keinoja ja menetelmiä, joiden avulla lisätään opiskelumotivaatiota ja parannetaan oppimistuloksia. Koulutettavia opettajia on enintään 48 ja haku koulutukseen on elokuun lopulla.

Lisätietoja hankkeesta:

Säätiönjohtaja Tuulikki Similä-Lehtinen
(tuulikki.simila-lehtinen(at)okka-saatio.com
ja
Projektipäällikkö Taina Juurakko-Paavola
(taina.juurakko-paavola(at)hamk.fi

OKKA-säätiö on mukana useissa projekteissa, jotka liittyvät oppilaitosten kestävän kehityksen työn edistämiseen ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmän kehittämiseen.

KEKE-serti -hanke 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston koordinoimana ja Opetushallituksen rahoittamana on käynnistynyt syksyllä 2011 viiden koulutuksen järjestäjän yhteishanke, jolla edistetään kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien rakentamista ja sertifiointeja.

Hankkeessa tuetaan koulutuksen, konsultoinnin ja vertaisarviointien keinoin muun muassa kestävän kehityksen työn organisointia, toimintaohjelmien rakentamista, kestävän kehityksen kytkemistä osaksi toimintajärjestelmää ja laadunhallintaa sekä opetuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen ja arjen kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämistä.

Kestävän kehityksen itsearviointiin ja sertifikaatin tavoitteluun tarjotaan hankkeessa oppilaitosyksikkökohtaista tukea. Hankkeen levitettävinä tuotoksina syntyvät kuvaukset kumppaneina olevien koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen toimintamalleista.

Hankkeessa ovat mukana koordinaattorin lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Hyria koulutus ja Omnian ammattiopisto. Hankkeen asiantuntijatahoina toimivat OKKA-säätiö ja Osuuskunta Eco-One. Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa.

Lisätietoja hankkeesta:

KEKE-serti - Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien ja sertifiointien edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa
Projektipäällikkö, hankesuunnittelija
Maire Huopalainen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 
puh. 044 550 6682
maire.huopalainen[at]samiedu.fi

Aikuis-keke -projekti

Hyria koulutuksen vetämässä ja Opetushallituksen rahoittamassa Aikuis-keke –projektissa suunnitellaan malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) toteutukseen.

Tavoitteena on lisäksi tukea hankkeessa mukana olevien oppilaitosten valmistavan koulutuksen, työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien kehittämistä. Hankkeen yhteydessä laaditaan sovellusohje kestävän kehityksen kriteereistä ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jota koordinoi Hyria koulutus. Muita hankepartnereita ovat Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, PSK-Aikuisopisto, OKKA- säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun asti.

Lisätietoja hankkeesta:

Aikuis-keke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit
Projektipäällikkö, kestävän kehityksen koordinaattori
Juulia Tuominen, Hyria koulutus 
puh. 0400 884 973
juulia.tuominen[at]hyria.fi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat käynnistäneet laajasti omaa kestävän kehityksen työtään. Kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien soveltamisesta vapaan sivistystyön tarpeisiin on tullut OKKA-säätiölle useita kyselyitä.

Kansalaisopistot toteuttivat vuosina 2010-2011 Petäjä-opiston vetämänä hankkeen, jossa on selvitettiin Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien soveltumista kansalaisopistojen toimintaan. Hankkeen raportti on saatavissa Petäjä-opiston sivuilta (Julkaisut: Kestävän kehityksen kriteerit kansalaisopistoille).

OKKA-säätiö on selvitti syksyllä 2011 mahdollisuutta vapaan sivistystyön oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien laatimiseen tähtäävän pilottihankkeen käynnistämiseen. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 20 kansalais-/kansanopistoa sekä vapaan sivistystyön keskusjärjestöt. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2012 pilottioppilaitosten tapaamisella. Tavoitteena on kriteerien kehittämisen lisäksi tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten omaa kehitystyötä.

Kriteerien kehittämiseen on saatu avustusta ympäristöministeriöltä. Oppilaitosten kehitystyön tueksi tarjotaan syksystä 2012 alkaen Opetushallituksen tukemaa täydennyskoulutusta, jonka toteutuksesta vastaavat Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio, Osuuskunta Eco-One ja OKKA-säätiö.

Lisätietoja hankkeesta:

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö
p. 050 3729 195
erkka.laininen[at]okka-saatio.com