Muut julkaisut

Ammatilliset ruotsin opettajat opetuksen kehittäjinä – Digitalisaatio ja yhteistyö fokuksessa
Taina Juurakko-Paavola (toim.)

Digitalisaatio on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi kaiken koulutuksen kehittämisessä. Tarve yhteistyön lisäämiseen eri kouluasteiden välille erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on myös käynyt ilmi monissa selvityksissä. Tässä julkaisussa kuvataan, miten ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat ovat vastanneet näihin kehittämishaasteisiin omassa työssään. Nämä opettajat olivat mukana ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa, joka toteutettiin Svenska kulturfondenin tuella. Kirjoittamissaan artikkeleissa ruotsin opettajat kuvaavat tekemiään kehittämishankkeita ja kertovat sekä omista että opiskelijoidensa kokemuksista.

Julkaisussa on yhteensä 14 artikkelia, ja ne on jaoteltu viiteen pääteemaan: 1) motivaatio lähtökohtana, 2) digitaaliset oppimisalustat käyttöön, 3) digitaalisia sovelluksia puhumisen harjoitteluun ja arviointiin, 4) lisää motivaatiota sanaston opetteluun ja 5) sujuvasti ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Artikkelit antavat paljon käytännön vinkkejä siitä, miten erilaisia digitaalisia sovelluksia ja muita menetelmiä voi käyttää monipuolisesti ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden harjoitteluun ja arviointiin joko tunneilla tai opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi niissä kuvataan käytännön esimerkkien avulla, miten ruotsin kielen opinnoissa on aloitettu uudenlaista yhteistyötä ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti sekä ammatillisen toisen asteen että ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille. Artikkelit soveltuvat hyvin myös muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville, sillä käytännön vinkit ovat helposti sovellettavissa myös muuhun kieltenopetukseen ammatillisen ruotsin opetuksen lisäksi.

Julkaisun sähköiseen versioon pääset tästä

Voit myös tilata julkaisua postimaksun hinnalla (1 kpl:een postitus 2. luokassa maksaa 3,16 €).

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Täydennyskoulutushankkeessa syntyneisiin muihin materiaalein pääset tästä linkistä:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ULvGjW4NuGWGVUNnhvblZOczg

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista

Millä keinoin opiskelija motivoituu ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa? Miten opiskelijaa voi saavuttaa hyvät oppimistulokset ruotsin opinnoissa? Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee ruotsin opinnoissaan? Millaista on amk-ruotsin opettajan työ? Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastausta tässä julkaisussa, johon on koottu ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit kuvaavat ruotsin opettajien omassa opetustyössään toteuttamia kehittämishankkeita, jotka on rahoitettu Svenska kulturfondenin tuella ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa.

Taina Juurakko-Paavolan toimittamassa kirjassa on kaikkiaan 22 artikkelia, ja ne on jaettu viiteen pääteemaan. Nämä teemat ovat seuraavat: 1) amk-ruotsin opettajuus ja amk-ruotsin opiskelijat, 2) opettajan rooli ohjaajana ja valmentajana, 3) opetuskokeilut ja opetusmateriaalin laatiminen, 4) ruotsin integrointi ammattiaineisiin ja 5) verkkotyökalujen käyttö ohjauksessa. Teemat ovat hyvin monipuolisia ja antavat siten hyvän kuvan amk-ruotsin opetuksen nykytilasta ja kehittämistyöstä.

Tämä julkaisu on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksesta kiinnostuneille. Käsitellyt pääteemat kuvaavat myös laajemmin amk-kieltenopetusta ja ylipäätään kieltenopetusta. Siksi julkaisu soveltuu hyvin myös muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville.

Julkaisun sähköiseen versioon pääset tästä.

Voit myös tilata julkaisua postimaksun hinnalla (1 kpl:een postitus 2. luokassa maksaa 3,16 €).

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Tilaa työnohjaukselle – välähdyksiä ammattikorkeakoulun aluekehitystyöstä

Raili Gothónin ja Arja Kosken toimittaman kirjan kirjoittajat kertovat artikkeleissaan työnohjauksesta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kirkonalan työstä. Työnohjaus hahmottuu kirjassa keskeiseksi yhdessä oppimisen paikaksi ja ammattikorkeakoulun aluekehitystyön menetelmäksi muuttuvissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Se luo rakenteen ja tilan reflektoinnille ja kehittämiselle. Työnohjauksen hyödyntäminen näyttäytyy kirjassa myös eettisenä valintana, joka mahdollistaa koko työyhteisön oppimisen ja kehittämisen.

Kirja on tarkoitettu kaikille työnohjauksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille. Kirjaa voidaan hyödyntää korkeakouluissa työnohjaukseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvässä opetuksessa. Työyhteisöjen kehittäjille ja johtajille kirja tarjoaa välineitä kokemuksellisuuden ja dialogisuuden, moniäänisyyden ja eettisen pohdinnan mahdollistamiseen arjen työssä – tilan luomiseksi työnohjaukselle.

20 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen yleissivistyksen ja koulutuspolitiikan ristipaineessa 1990-luvulla

Raija Meriläisen ja Minna Vuorio-Lehden toimittama kirja on säätiön vuosikirja 2011. Sen kattavana teemana on toisen asteen koulutuspolitiikka siten, että lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat molemmat esillä ja tarkastelun kohteena. Kirjan tarkoitus on olla mahdollisimman luettava ja monipuolinen ja luoda edellytyksiä toisen asteen koulutuksen kehittämiselle.

Artikkelikokoelmassa kukin artikkeli muodostaa oman kokonaisuuden. Teoksessa on kaksi osaa: Ensimmäisessä osassa toisen asteen koulutusta tarkastellaan koulutushistoriallisesta näkökulmasta ja toinen osa painottuu koulutuksen laadun arviointiin.

15 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Sosiaalinen media ja verkostoituminen (2. korjattu painos)

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhdessä toimittamassa ja OKKA-säätiön kustantamassa kirjassa paneudutaan sosiaalisen median ja mobiilin teknologian avaamiin mahdollisuuksiin oppimisessa ja oppimiseen liittyvässä verkostomaisessa yhteistyössä. Julkaisun kirjoittajat ovat opettajia ja opettajankouluttajia sekä kokeneita verkko-opetuksen asiantuntijoita.

Artikkeleissa käsitellään sosiaalisen median, mobiilin ohjauksen ja oppimisen sekä verkostoyhteistyön merkitystä erityisesti ammatillisen oppimisen ja ammatillisen opettajakoulutuksen kontekstissa, mutta myös laajemmin koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvänä ilmiönä.

25 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Aktivoi kieltenopetusta rakennepelein

Aktivoi kieltenopetusta rakennepelein on kirja, joka sisältää noin 70 erilaista kopioitavaa peliä englannin ja ruotsin kielen opetukseen eri tasoilla. Niitä voidaan soveltaa myös useiden muiden kielten opetukseen. Pelien avulla opettajat ja kouluttajat saavat vaihtelua opetukseensa ja opiskelijat kokemuksen siitä, että kieliopin opiskelu voi olla paitsi motivoivaa ja innostavaa myös haastavaa ja hauskaa. Kirjan pelit ovat helposti ja nopeasti toteutettavissa ja ne toimivat hyvin oppimisen välineinä.

Kirjan tekijät FK, suggestopedian opettajakouluttaja Annikki Björnfot ja BA, suggestopediakouluttaja Elizabeth Lattu ovat pitkään työskennelleet suggestopedisen ja suggestiopohjaisen kielten opetuksen parissa eri oppilaitoksissa ja ovat erikoistuneet kehittämään puhevalmiuksia harjoittavia aktiviteetteja.

Aktivera språkundervisning med grammatikspel är en bok med ca 70 olika kopieringsbara spel, som kan användas inom undervisning av svenska och engelska på olika nivåer. Spelen i boken kan även anpassas till undervisning av flera andra språk. Med hjälp av denna bok kan lärarna och utbildarna få omväxling i sin undervisning och eleverna en erfarenhet av att grammatikstudier kan vara motiverande, stimulerande men också utmanande och roligt. Alla spel i boken är lätta och snabba att tas i bruk och de fungerar väl som instrument för inlärning.

Författarna FK, suggestopedisk lärarutbildare Annikki Björnfot och BA, suggestopedisk utbildare Elizabeth Lattu har under flera års tid arbetat inom suggestopedisk och suggestionsbaserad språkundervisning i alla åldersgrupper och har i sitt arbete specialicerat sig särskilt på att utceckla av aktiviteter som förbättrar muntlig färdighet.

Activating language skills with grammar games is a teacher’s photocopiable resource book containing a collection of about 70 different games for practicing grammar structures in Swedish and English at different levels. They can also be adapted for use in other languages. The games in this book offer a variety of ideas that are useful for supplementing language lessons. The students experience that learning languages can be motivating and stimulating, and even enjoyable, though challenging. The games are quick and easy to prepare and use and are good instruments for learning.

The writers FK Annikki Björnfot and Elizabeth Lattu, BA have studied and used the suggestopedic method or otherwise adapted it in their teaching for many years. They have experience in teaching students of all ages and have specialized in developing activities for improving oral skills.

60 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Isä Salmela - ihminen ja koulunuudistaja

Olli Salmelan kirjoittama teos kertoo professori Alfred Salmelan (1897-1979) poikkeuksellisen elämäntarinan. Alfred Salmela johti suomalaista kansanopetusta vuosina 1937-1964, jolloin luotiin tärkeimmät koulujärjestelmämme peruspilarit. Näihin kuuluvat muun muassa koulutuksellinen tasa-arvo sekä opetuksen korkea taso.

Monet Salmelan ajamat uudistukset toteutuivat hänen elinaikanaan, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujärjestelmä käynnistettiin vasta 30 vuotta alkuperäisen idean esittämisen jälkeen. Linjajakoinen peruskoulu on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi, jossa oppilaat viihtyvät ja menestyvät. Tämäkin koulutyyppi tuli mahdolliseksi vasta peruskoululainsäädännön uudistusten myötä.

Kirjassa kuvataan myös 1960 ja 1970 -lukujen koulunuudistustaistelua, jossa keinot olivat kovia. Myös presidentti Kekkosen kanta yhtenäiskoulun vastustajasta peruskoulun kannattajaksi tuodaan esille. Vaikka Alfred Salmela oli ensimmäisiä yhtenäiskoulun kannattajia, hän kritisoi voimakkaasti toteutunutta peruskoulu-uudistusta.

Kirjassa arvioidaan myös sitä, kuka oli oikeassa voimakkaasti politisoituneessa koulunuudistuskeskustelussa. Onko peruskoulu sittenkään paras mahdollinen koulujärjestelmä, vaikka Pisa-tulokset joidenkin mielestä sitä todistavat? Oppilaat viihtyvät suomalaisessa peruskoulussa huonosti, ja osa syrjäytyy. Olisiko ollut sittenkin mahdollista, että Salmelalla oli parempi koulujärjestelmä tekeillä, mutta kiirehtimällä uudistusta poliitikot estivät toisenlaisen koulun - sen paremman - toteutumisen?

30 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Historiallinen teatteripuku (2. painos)

Historiallisten näyttämöpukujen toteuttamisesta on runsaasti ulkomaista kirjallisuutta, mutta vain vähän suomenkielisiä julkaisuja. Terttu Pykälän kirjoittama Historiallinen teatteripuku -oppikirja pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Kirjan kaikki puvut on valmistettu eri teattereiden ja television tuotantoja varten sekä vanhojentanssipukuina tai päättötöinä. Näyttämöpukujen valmistajien koulutuslinjalla, jonka opetuksesta kirjoittaja on vastannut linjan perustamisesta 1980-luvun lopulta alkaen. Kaikki mukana olevat pukuluonnokset, jotka on saatu maamme kokeneimpiin kuuluvilta pukusuunnittelijoilta, on toteutettu oikeita käyttötilanteita varten. Pukukokonaisuudet ovat eri aikakausien tyypillisiä naisten pukuja, joita paljon käytetään näytelmissä.

Kirja on tarkoitettu vaatetusalan ammatillisten oppilaitosten avuksi mm. vanhojentanssipukuja valmistettaessa. Myös teatteripukuja toteuttavat ammattilaiset voivat hyödyntää sitä työssään. Kirjan käyttö edellyttää perustietoja kaavoituksesta, kuosittelusta ja ompelusta. Niitä ei ole tilanpuutteen vuoksi voitu sisällyttää mukaan.

30 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Nyt kirjoja tarjouksessa jopa -50%!


Ammatillisen opettajan käsikirja

Ammatillisen koulutuksen opettajan kannalta opetuksen ja ohjauksen haasteet muuttuvissa oppimisympäristöissä liittyvät nykyiseen oppimiskäsitykseen ja -kulttuuriin, joissa korostuvat yksilölliset valinnat, päätökset ja ratkaisut. Työtehtävät, -menetelmät ja
-välineet kehittyvät niin nopeasti, että perinteisissäkin tehtävissä käytettävä teknologia haastaa työntekijät ja työyhteisöt jatkuvaan kouluttautumiseen ja kehittämiseen.

Jaakko Helanderin toimittamassa Ammatillisen opettajan käsikirjassa pureudutaan näihin tavoitteisiin ja haasteisiin. Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen asiantuntijat kirjoittavat käytännönläheisesti muun muassa oppilaitoksen johtamisesta, yhteistoiminnallisuudesta, oppimisen ohjaamisen menetelmistä, verkko-oppimisen ohjaamisesta, opetuksen yksilöllistämisestä ja henkilökohtaistamisesta sekä työhyvinvoinnista.

Käsikirja on suunnattu ammatillisille opettajille ja opettajaopiskelijoille. Se soveltuu myös muiden ammatillisen koulutuksen muotojen opettajille ja opetustyötä tukevalle henkilöstölle.

7,50 € 15 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Rehtorius peliäkö?

Kristiina Huhtasen ja Soili Keskisen toimittaman Rehtorius peliäkö? -kirjan tarkoituksena on toimia rehtorin apuna ja tuoda erilaisia näkökulmia koulun kehittämiseen. Kirja on saanut alkunsa rehtoriksi kouluttautuvien mielenkiintoisista pohdintatehtävistä ja tarpeista hahmottaa heille itselleen, mitä kaikkea rehtorin työ voi olla.

Rehtorius pelin rakentajan postina on vaativa ja arvotettu. Onhan rehtorius uralla etenemisen vaihtoehto opettajille varsinkin peruskoulussa. Peli rakentuu paitsi oppilaitoksen toiminnallisena ohjauksena myös verkostoitumisena oman johdettavan yksikön ulkopuolelle.

Kirjan tavoitteena on pohtia oppilaitoksen johtamista monesta eri näkökulmasta, niin rehtorin roolin kautta kuin yhteisön kehittämisen, koulusta ulospäin tapahtuvan verkottumisen kuin laajemman koulutuspoliittisen näkökulmankin kannalta.

10 € 20 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Suomalaisen koulutuspolitiikan murros 1990-luvulla

Raija Meriläisen toimittaman kirjan kantavana teemana on koulutuspolitiikka 1990-luvun Suomessa. Koulutuspoliittista todellisuutta tarkastellaan sekä järjestelmän että yksilön kautta. Vuosikirjan kirjoittajina ovat Sirkka Ahonen, Jukka Rantala, Jouni Välijärvi, Minna Vuorio-Lehti, Janne Varjo ja Raija Meriläinen.

7 € 14 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Suomalaisen ammattikasvatuksen historia

on tehty yhteistyössä OAJ:n, OAO:n ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa. Sen on toimittanut FM Anneli Rajaniemi. Kirja koostuu lähes 30 asiantuntijan artikkeleista, joiden lisäksi toimittaja Markku Tasala on haastatellut kirjaa varten pariakymmentä ammattikasvattajaa ja virkamiestä. Runsas reportaasikuvitus.

12,50 € 25 €

Tilaa tästä: okka-saatio@oaj.fi

Piirrä mulle minut - kuvia ja kertomuksia koulusta.

Piirrä mulle minut

Mikä tuo ekaluokkalaisen mielestä iloa elämään? Millaista on opettajahuumori kevätuupumuksen aikaan? Mitä piirtäjä saa lapsilta läksyksi?

Kuvataitelija Antti Huovinen hakeutui lukuvuodeksi vironlahtelaiseen runsaan sadan oppilaan kouluun elämään vuorovaikutuksessa lasten ja opettajien kanssa ja toteuttamaan taiteilijan kutsumustaan. Piirrustusleghtiöt täyttyivät ala-asteen elämänsattumuksista, arjesta ja juhlasta.

10 € 20 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot

Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot

Professori Taimi Tulvan toimittaman kirjan "Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot" aiheena on pohtia Suomen ja Viron kasvatuskulttuurisia eroja, jotka liittyvät lasten ja heidän perheittensä kasvuun kohdistuviin ongelmiin.

Kirjan tavoite on tukea ajatusta perheistä, jossa aikuiset kuuluvat lasten ja lapset aikuisten maailmaan, sekä edistää lasten ja nuorten myönteistä kanssakäymistä ja sosiaalisia taitoja ja estää syrjäytymistä. Keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu myös toisesta ihmisestä välittäminen.

10 € 20 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Ammattikasvatusfilosofia

Ammattikasvatusfilosofia

Ammattikasvatus on sekä vanha että uusi ilmiö. Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ammattikasvatus on uusi kiinnostava alue, johon liittyy keskeisesti moderni poikkitieteellinen painotus. Laajentunut tutkimus ammattikasvatuksessa on keskittynyt empiiriseen tutkimukseen. Kaikilla aloilla kuitenkin myös teoreettis-filosofisten perusteiden tarkastelu on tärkeää.

 

Markku Tuomisen ja Jari Wihersaaren kirjoittama Ammattikasvatusfilosofia on alan ensimmäinen suomenkielinen filosofinen kokonaisesitys. Lähtökohtana on yleisen filosofian klassinen jaottelu: ontologia, tieto-oppi, estetiikka ja etiikka. Mukana on siten sekä teoreettisen filosofian että käytännöllisen filosofian näkökulma. Ammattikasvatusfilosofiaan kuuluu myös tieteenfilosofia. Näin tavoitellaan kattavaa systemaattista filosofista tarkastelua.

Teoksen kohderyhmänä ovat erityisesti opettajat, tutkijat, eri asiantuntijatehtävissä toimivat ammattilaiset sekä tulevat ammattikasvatuksen ammattilaiset opinnoissaan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Kasvatusfilosofisena teoksena kirja soveltuu laajasti koko kasvatustieteen kentälle käsikirjaksi ja oppikirjaksi. Se sisältää uusia avauksia kasvatustieteen ja koulutuspolitiikan keskusteluun ja soveltuu käytettäväksi laajasti kasvatustieteen tutkimuksessa ja opinnoissa sekä poliittisella ja hallinnollisella sektorilla.

12,50 € 25 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

The Art of the Environment

Ossi Naukkarinen: The Art of the Environment

Ossi Naukkarinen The Art of the Environment explores one of the most vital areas in contemporary art: environmental art and adjacent fields, something that escapes traditional categorisation, instead seeking new frontiers. It provides conceptual tools for making, teaching and receiving contemporary art.

12,50 € 25 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi

Kielikasvatus, opettajankoulutus ja kulttuurienvälinen toimijuus: opettajan ammatillisuus jännitekentässä

Kielikasvatus, opettajankoulutus ja kulttuurienvälinen toimijuus: opettajan ammatillisuus jännitekentässä

Prof. Pauli Kaikkosen juhlakirja: Viljo Kohonen, Riitta Jaatinen ja Pentti Moilanen (toim.)

Yhteiskuntamme ja sen mukana koulumme on voimakkaassa murroksessa kansainvälistyvien ja monikulttuuristuvien toimintaympäristöjen vuoksi. Mitkä ovat kieli- ja kulttuurikasvatuksen haasteet murroksessa? Mitä kulttuurienvälinen kompetenssi, toimijuus ja vuoropuhelu tarkoittavat ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta? Miten tulee ymmärtää omaa kulttuurista taustaa ja samalla kohdata erilaisuutta ja vierautta? Millaisia käsitteitä ja toimintamuotoja kasvattajat ja opettajat tarvitsevat työnsä perustaksi monikulttuuristuvassa koulussamme? Miten opettajankoulutus voi tukea tulevia ja jo työssä olevia opettajia?

 

Teoksen kirjoittajat tuovat edellä oleviin kysymyksiin pohdittuja näkökulmia ja käsitteitä kukin omista lähtökohdistaan. Artikkeleista muodostuu merkittävä koonta kielikasvatuksen ja opettajankoulutuksen ajankohtaisesta tutkimuksesta. Samalla teos on kunnianosoitus tutkijalle ja opettajankouluttajalle , professori Pauli Kaikkoselle kielikasvatuksen, kulttuurienvälisen oppimisen, opettajuuden ja koulun pitkäaikaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä.

15 € 30 €

Tilaa tästä: okka-saatio(at)oaj.fi